Falešní bohové vědecké medicíny odhaleni: jde o kult, nikoliv o vědu

16.02.2011 20:48

Mike Adams

 

Propagátoři konvenční medicíny tvrdí, že celý trh s léky, schvalovací řízení FDA*), chirurgické postupy, chemoterapie a veškerá další léčba jsou založeny na "přísné vědeckosti". Na pojem "věda" se odkazují až směšně často (setkáváme se s ním ve vědeckých časopisech, v klasické medicíně, v aplikacích lékařské péče atd). Jak možná tušíte, v běžné praxi konvenční medicíny lze nalézt až překvapivě málo ze skutečné vědy. Místo toho bývají dnes za vědu označovány celé sbírky mýtů, polovičních pravd, racionální nečestnosti, podvodů, podvodných průzkumů a zbožných přání.

 

Vezměme si jako příklad klinické testy. Tyto jsou brány jako "zlaté měřítko" (gold standard) vědecké studie a přitom už bylo nesčetněkrát prokázáno, že tyto studie poskytují výsledky přínosné pro financující organizace. Závěry studií jsou tedy určovány přáními sponzorů a nikoliv skutečnými vědeckými metodami. Toho je dosahováno propracovaným systémem klamných průzkumů, selektivním zpracováním výsledků, pomíjením studovaných subjektů, které neposkytují zamýšlené výstupy, statistickým překrucováním, nátlakem na výzkumníky, kteří se podílí na studiích. (Výzkumníci, kteří neposkytují požadované výsledky, bývají na černé listině zadavatelů.)

 

Konečným výsledkem je to, že dnešní takzvaná "vědecká medicína" nemá téměř nic společného s ryzí vědou. Slovo "věda" je prostě použito jako vrchní obal toho, co se odehrává za scénou - masivní kampaně k prodeji léků, překrucování, veřejné omývání mozků, nadvláda nad médii a regulační selhání, které končí jednou věcí: systémem medicíny, který páchá podvody na lidech.

 

 

Kam se poděl skepticismus nad konvenční medicínou?

 

Konvenční medicína je téměř kompletně ospravedlňovaná opravdu špatnou vědou. A přitom takzvaní skeptikové, u kterých se předpokládá uplatňování jasného myšlení nad všemi oblastmi, nikdy nepokládají otázky podvodné vědě, skrývající se za předepisováním léků. Takže například i masové podávání léků proti vymyšleným nemocem u dětí se zdá být i skeptikům v pořádku, protože jsou příliš zaneprázdněni potlačováním homeopatie a akupunktury. A nezbývá jim čas na to, aby zaujali poctivý a kritický pohled na podřadnou vědu, skrývající se za předepisováním léků.

 

A konečně, tito takzvaní antimastičkářští skeptici se zaměřují pouze na určité vybrané oblasti. Všechny léky automaticky schvalují bez ohledu, jak absurdní věda je za nimi v pozadí a naopak všechny přirozené způsoby léčby bývají z jejich strany automaticky a pravidelně kritizovány. A činí tak lidé, kteří dávají na roveň svou malou míru chápání a tvrzení, že to, ci je pro ně záhadné, nemůže být účinným. O homeopatii například říkají, že nemůže účinkovat, prostě proto, že nejsou schopni nalézt žádný mechanismus k vysvětlení, proč by mohla být účinná. Je to stejné, jako bychom říkali, že nemůže být vynalezeno nic nového, protože skeptikové už vědí o všem, co je k dispozici o tom, jak funguje celý vesmír.

 

Podívejme se, jaká je skutečnost: ani konvenční medicína, ani její propagátoři nedospěli ke skutečnému členství v klubu opravdových vědců. Mezi takové vědce patří lidé jako je Richard Feynman, legendární autor, přednášející a a nekonečně zvídavý člověk, který nikdy nepřipustil, aby se jeho ego rozestřelo nad otevřenou myslí a nad zákony vesmíru. Kdyby byl Feynman ještě naživu a zpozoroval tzv. "vědu" v pozadí konvenční medicíny, asi by se hlasitě rozesmál nad naprostým nedostatkem vědecké podstaty, nalézané v lékových studiích, publikovaných v tzv. "vědeckých časopisech".

 

 

Církev medicínského vědění

 

I když zastánci konvenční medicíny nemají členství v klubu skutečné vědy, jsou členy, kteří nosí průkazky jiné organizace: církve medicínského vědění (The Church of Medical Truth) - obdoby tzv. ministerstva pravdy. **) V této církvi je mínění příslušníků (lékařů, pracovníků FDA, reportérů médií, atd) masírováno vysokými kněžími. A jejich názory - o tom, že všechny léky jsou dobré a vitamíny špatné atd. - jsou slepě přebírány věřícími, kteří se neodvažují klást otázky, opřené o opravdový vědecký základ.

 

To je způsob, jak lékaři mohu uvěřit něčemu tak neuvěřitelnému jako jsou např. tvrzení: "Takové jídlo nemá nic společného se zdravím, tyto antioxidanty vás usmrtí, takové byliny překáží účinkům léků, jen léky mohou vyléčit nemoc." Je to jako kultovní systém víry, podávané dolů vysokými kněžími konvenční medicíny a pokud by naše temné WEBové stránky plné nepravdivých domněnek byly podrobeny opravdovému vědeckému zkoumání, nejvyšší víra by byla rozbita na tisíce kousků podřadné vědy a marketingové propagandy.

 

Konvenční medicína, tak jak je praktikována a propagována dnes, nemá vůbec nic do činění s kvalitní vědou. Naopak se snaží dělat všechno jen pro prosazování kultovních názorů, které říkají, že pouze lékaři mohou léčit nemoci - nikoliv sami pacienti, nikoliv příroda nebo výživa. A jejich hlasateli a praktikujícími nejsou vědci, ale spíše část sboru církve medicínského vědění. Hlavní sdělovací média, která papouškují kultovní domněnky o konvenční medicíně, jsou jako zpěváci chrámového chóru a ministranti zneužívaní v zadní místnosti vysokými kněžími; jsou podobenstvím běžných občanů, kteří jsou napadáni chemickými prostředky, produkovanými farmacií. (Tento druh "medicínského násilí" už je opravdu páchán proti široké veřejnosti.)

 

Tato slova nejsou namířena proti církvím. Já věřím ve svobodu náboženství, stejně jako ve svobodu slova. Ale nevěřím v exkluzivní nárok skupiny lékařů a obchodních zástupců farmacie na pravdivost jejich osobitých domněnek a v tvrzení, že toto je jediná skutečná "věda".

Tito se snaží vyloučit ze hry všechny ostatní a jejich tzv. věda je pouze opěrným systémem pro domněnky založené na tzv. kruhové logice (circular logic), která nám tvrdí, že: "Léky jsou bezpečné, protože podléhají vědeckému zkoumání s pomocí studií, které byly speciálně navržené tak, aby doložily, že léky jsou bezpečné."

 

 

Co by skeptici měli skutečně vzít v úvahu

 

Zvažte tato fakta o moderní medicíně:

 

Momentálně neexistuje žádný požadavek, aby předtím, než začnou být používány v masovém měřítku, byly chirurgické procedury vědecky podložené a současně bezpečné a účinné..

 

O chemoterapii bylo vědecky prokázáno, že je bezcenná pro léčbu nádorů, pro zlepšení kvality života nebo pro ochranu zdraví pacienta. Naopak je skutečností, že chemoterapie zabíjí pacienty a dokonce i ti, kteří přežijí její působení, přežívají pak s trvalým poškozením mozku, ledvin, jater a dalších orgánů. Chemoterapie je medicínským bludem s absolutně žádnou vědeckou hodnotou. Velikost nádoru není přece měřítkem stupně onemocnění a jeho zmenšení neznamená ještě úspěšnou léčbu!

 

Rapidní nárůst výskytů depresí, poruch pozorností u dětí a dalších mentálních potíží dosáhl takových rozměrů, že jej lze vysvětlit buď jako infekční epidemii (takže by se měly zapojit instituce pro prevenci a zvládání epidemií) nebo jako nekontrolovanou nemoc pocházející z výzkumných středisek výrobců léků, aby tito mohli dále zvyšovat svůj prodej. Každý. kdo uvěří tomu, že poruchy pozornosti jsou skutečnou nemocí, která se za posledních 20 let lavinovitě šíří, je na velkém omylu. Tato "nemoc" je čistou fikcí, nelze ji prokázat žádným krevním testem, ani vyšetřením magnetickou rezonancí, ani laboratorními testy. Tuto diagnózu nestanovuje nikdo jiný, než názor lékařů, kteří velmi pravděpodobně spoluvydělávají s farmaceutickými producenty.

 

Přibližně všechny farmaceutické firmy dnes dostávají souhlas k distribuci léčiv od státního dozoru jen na základě testů u několika tisíc lidí po velmi krátkou dobu (v některých případech dostačuje pouhých 6 týdnů). Takže i navzdory krátkodobému testování bývá deklarována bezpečnost léků pro každého a dokonce i dlouhodobě, aniž by existovalo nějaké dlouhodobé sledování.

 

Není prováděno žádné vědecké testování, které by zdokumentovávalo toxické účinky způsobované kombinacemi léků. Smrtelné interakce léků jsou prostě konstatovány, až k takovým případům dojde. Spotřebitelé, kteří užívají mnohonásobně předepisované léky jsou doslova pokusnými zvířaty v rukou výrobců léků.

 

V současnosti neexistuje žádná povinnost vyhodnocovat vedlejší účinky léků, které zaznamenali lékaři. Celý systém ohlašování je čistě dobrovolný.

 

Celé paradigma medicíny používající léky nedává smysl. Chemikálie jsou používány k tomu, aby potlačovaly biologické projevy nebo měřitelné biochemické stavy, avšak každá nemoc nebo dysfunkce je komplexní záležitostí a vždy se k ní vztahuje více než několik měřitelných ukazatelů. Takže například léky na cholesterol mohou uměle snižovat jeho hladiny, ale úplně je ignorována prvotní příčina jeho zvyšování. To je také důvodem, proč bylo vědecky prokázáno, že léky na cholesterol jsou bezvýznamné pro prevenci srdečního infarktu a dalších vážných kardiovaskulárních onemocnění.

 

Mnoho léků nepůsobí na každého stejně. Udávané účinky bývají zveličovány udáváním relativních procentuálních výsledků, namísto absolutních procent účinnosti. Takže když například běžně onemocní na rakovinu plic 2 lidé ze 100 a lék pomůže jednomu z nich, jeho výrobce pak tvrdí, že úspěšnost je 50%, avšak ve skutečnosti se jedná o snížení výskytu o 1% (vztaženo na celou populaci a nikoliv na počet onemocnění). A zatím je lék prodáván každému jako prevence proti rakovině plic. A přitom je možné, že 99% lidí, kteří jej budou užívat, z něj nebudou mít žádný prospěch. Většina léků je zbytečných. Pro schvalování léku v USA je dostačující, když působí alespoň u 5% testovaných subjektů.

 

Jednoho dne by budoucí medicína mohla být založena na akceptování zvláštností zákonů přírody a na způsobu, jak by mohly lidské bytosti dosáhnout lepšího zdraví. Ale do té doby musíme ještě žít v temných dobách medicíny, kdy se moc "církve medicínského vědění" jeví jako absolutní a její inkvizice vykonává vyhledávací mise, které utlačují léčitele, odvažující se zpochybňovat všemocnost církve.

 

Opravdová věda přitom obnáší hledat pravdu a porozumět zákonům přírody. Moderní lékařská věda (včetně konvenční medicíny) však dělají jen o málo víc, než je pouhá honba za ziskem na úkor veřejného zdraví. Nemá to vůbec nic společného s ryzí vědou. A jestliže k ní vzhlíží veřejnost, budoucnost konvenční medicíny nemá zatím co nabídnout.

 

Jakmile zkolabuje západní medicína, zrodí se nevyhnutelně skutečná zdravotní péče, která bude založena na původních základech: na léčivé síle přírody.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) FDA = Food and Drug Administration - americký vládní agentura pro dozor nad výrobou a distribucí potravin, léků, kosmetiky, aj - www.fda.gov

**) podle novely George Orwella "1984", kde se takový úřad zabývá překrucováním pravdy - pozn.překl.

 

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/021922.html

Přehled všech aktuálních i archivních článků najdete na https://www.naturalnews.com)

 

Zpět